POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Osnovna škola Ivana Granđe sa sjedištem u Soblincu, Soblinečka 68, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080433235, osobni identifikacijski broj (OIB): 84283102588 (u daljnjem tekstu: Škola), kao voditelj obrade osobnih podataka ispitanika svojih usluga, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti ispitanika usluga. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci ispitanika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje ispitanike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Škola, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati ispitanike usluga s postupcima obrade njihovih osobnih podataka, njihovim pravima te o tome u koje svrhe se njihovi podaci obrađuju, kao i temeljem koje pravne osnove.

Kontakt podaci voditelja osobnih podataka:

Osnovna škola Ivana Granđe, sa sjedištem u Soblincu, Soblinečka 68, 10360 Sesvete

Telefon: 01/2042-008

e-mail: os-igrandje@os-igrandje-soblinec.skole.hr

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e- mail: andrea.koren@skole.hr

Telefon: 01/2042-008

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje u svrhu izvršavanja javnih ovlasti pruža Škola zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka ispitanika i zaposlenika, pri čemu se prikupljaju relevantni osobni podaci na sljedeće načine:

1. Izravno od strane samih ispitanika, odnosno njihovih zakonskih zastupnika, na način da ih korisnici sami dostave Školi kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, radi poštivanja zakonskih obveza odnosno za sklapanje ugovora.

2. Iz drugih izvora odnosno iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u državne matice, telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

Pravna osnova i svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke Škola prikuplja kako bi mogla ispunjavati svoje zakonom utvrđene obveze odnosno pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge koje pruža korisnicima u vidu odgoja i obrazovanja polaznika. U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Osobni podaci učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti naše Škole u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole javno se objavljuju na našim školskim web stranicama i školskim stranicama na društvenim mrežama, temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci ispitanika, Škola je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Školu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole ispitanika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva ispitanik odnosno kada se ispitanik usprotivi takvoj obradi.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Škole. Pritom možemo razlikovati sljedeće vrste kolačića koje Škola koristi:

a) Trajne kolačiće (eng. Persistent Cookies), koji pomažu u memoriranju podataka i postavki prilikom budućih posjeta web-stranici Škole, a što rezultira bržim pristupom sadržajima na web-stranici i boljim korisničkim iskustvom;

b) Privremene kolačiće (eng. Session Cookies), koji omogućavaju praćenje kretanja kroz web-stranicu Škole, na način da ne dolazi do ponovnog traženja i upisivanja podataka koje korisnik usluga daje prilikom posjeta web-stranici, omogućavajući neometano kretanje bez potrebe za dodatnim autentifikacijama; 3

c) Kolačići od prve strane (eng. First Party Cookies), koji dolaze od web-stranice Škole koju posjećuje korisnik usluge, a koriste se radi pohrane podataka prilikom sljedećeg posjeta web-stranici Škole;

d) Kolačići od treće strane (eng. Third Party Cookies), koji dolaze s oglasa drugih web-stranica i nalaze se na web-stranici Škole, a koriste se u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja i posjećenosti.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web-stranice Škole. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Škola prikuplja ovise o vrsti usluge koju Škola pruža svojim korisnicima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Škola neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Prava ispitanika

Pravo na pristup osobnim podacima

Škola se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva ispitanika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Škola će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o ispitaniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka ispitanika.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Škola će izvršiti brisanje osobnih podataka ispitanika u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci ispitanika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade osim ako je posebnim zakonom propisano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka (primjerice, kada je posebnim zakonom propisano kako se podaci čuvaju trajno);

b) kada ispitanik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada ispitanik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Škola će osigurati u slučajevima kada ispitanik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitanik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i izradu profila ispitanika.

Pravo na prenosivost podataka

Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade Škola će provesti na zahtjev ispitanika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

Pravo na ulaganje prigovora

Ispitanik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci ne obrađuju temeljem zakonske osnove voditelja obrade. U tom slučaju Škola će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke ispitanika Škola obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke ispitanika Škola prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole ispitanika;

b) radi ispunjenja zakonskih obveza Škole;

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa ispitanika.

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Škola zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati ispitanike.

KLASA: 003-05/18-01/01 Ravnateljica
URBROJ: 251-228-18-4  
Soblinec, 10.07.2018. Leonida Udovičić, prof.